<span lang="fr">Câble USB 2.0 A-B mâle à mâle (25')</span><span lang="en">USB 2.0 Cable A-B Male to Male (25')</span>

Câble USB 2.0 A-B mâle à mâle (25')USB 2.0 Cable A-B Male to Male (25')

Câble USB Speedex 2.0 A-B Mâle à Mâle 25'Speedex USB 2.0 cable A-B Male to Male 25'
Code 131100
9.99