<span lang="fr">câble USB 2.0 A-B mâle à mâle 25'</span><span lang="en">Usb 2.0 cable A-B Male to Male 25'</span>

câble USB 2.0 A-B mâle à mâle 25'Usb 2.0 cable A-B Male to Male 25'

Câble USB Speedex 2.0 A-B Mâle à Mâle 25'Speedex USB 2.0 cable A-B Male to Male 25'
Code 131100
9.99