<span lang="fr">Adapt.d'impedance uhf/vhf/FM</span><span lang="en">Matching transfo uhf/vhf/fm</span>

Adapt.d'impedance uhf/vhf/FMMatching transfo uhf/vhf/fm

Adapt.d'impedance uhf/vhf/FMMatching transfo uhf/vhf/fm
Code 110042
1.49